Loading...
Bezpieczeństwo 2022-03-08T11:38:05+00:00

Park Trampolin Euro Jump Leszno został stworzony z myślą o nowej, ciekawej formie rekreacji. Niniejszy Regulamin powstał aby zapewnić naszym Gościom maksymalne bezpieczeństwo w trakcie skakania. Priorytetem jest dla nas, aby korzystający z tej formy aktywności wynieśli maksimum niezapomnianych i miłych wrażeń. Uprzedzamy jednakże, iż skakanie na trampolinach może powodować urazy ciała podobne, jak przy uprawianiu sportów ekstremalnych. Dlatego też, aby zminimalizować takie ryzyko, należy bezwzględnie stosować się do zapisów niniejszego Regulaminu, w szczególności zapisów o zasadach bezpiecznego wykonywania ćwiczeń, oraz wszelkich poleceń i wskazówek personelu Parku. Pamiętaj także, że nie jesteś w Parku sam – uważaj, na to co robisz, aby nie wyrządzić krzywdy sobie i innym.

a. Podmiotem prowadzącym Park Trampolin Euro Jump Leszno (zwany dalej w niniejszym Regulaminie Parkiem lub wymiennie Jump’em) jest Euro Jump Leszno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie, adres: ul. Gabriela Narutowicza 143, 64-100 Leszno, NIP 6972337204, REGON 367706661, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685414, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

b. Niniejszy Regulamin reguluje zasady obowiązujące wszystkie osoby przebywające na terenie Parku (w tym w szczególności osoby dokonujące zakupu biletów wstępu), zwane dalej w postanowieniach niniejszego Regulaminu Gośćmi.

c. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być uzupełnione treścią innych regulaminów szczegółowych, w szczególności treścią instrukcji i zasad korzystania z poszczególnych urządzeń znajdujących się na terenie Parku. W przypadku wprowadzenia takich dodatkowych regulaminów szczegółowych postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w mocy i są nadal wiążące.

d. Wejście na teren Parku jest równoznaczne z zaznajomieniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkich regulaminów szczegółowych.

e. We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem należy zwracać się do personelu Parku. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie personelowi Parku wszelkich przypadków naruszania Regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań. Wspólna troska o bezpieczeństwo pozwoli nam na bezpieczne korzystanie z Parku.

f. Personel Parku udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej na każde zgłoszenie Gości. Potrzebę udzielenia pierwszej pomocy, jak też informację o wypadku mającym miejsce na terenie Parku zgłaszać można do każdego pracownika Parku.

g. Wszelkie dodatkowe informacje zamieszczamy na bieżąco na naszej stronie internetowej ? www.eurojumpleszno.pl.

h. W każdym przypadku, gdy niniejszy Regulamin mówi o kontakcie Gościa z recepcją Parku rozumie się przez to kontakt osobisty, jak i telefoniczny 515 743 444 lub mailowy na adres poczty elektronicznej: kontakt@eurojumpleszno.pl.

a. Podczas przebywania na terenie Parku należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji udzielanych przez personel Parku. Osoby niestosujące się do tych zaleceń, a także osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu lub zakłócające porządek mogą zostać wyproszone z Parku bez zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.

b. Zastrzegamy prawo do odmowy wstępu na teren Parku wg własnego uznania, bez konieczności podania przyczyny i bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Parku.

c. Na terenie Parku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz jakichkolwiek substancji odurzających, a także wnoszenia alkoholu na teren Parku. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających lub zachowujące się, jakby były pod wpływem takich środków, nie będą wpuszczane na teren Parku lub mogą zostać z niego wyproszone bez zwrotu kosztów za niewykorzystany bilet.

d. Na teren obiektu nie wolno wprowadzać zwierząt.

e. Używanie słów wulgarnych i obraźliwych nie będzie tolerowane.

f. Zewnętrzny parking jest parkingiem niestrzeżonym, bezpłatnym dla Gości na czas pobytu w Parku. Pozostawienie pojazdu na parkingu odbywa się na wyłączne ryzyko i wyłączną odpowiedzialność Gościa. Korzystanie z parkingu, nie jest równoznaczne z zawarciem z Parkiem umowy przechowania. Park nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone w pozostawionych pojazdach.

a. Warunkiem korzystania z atrakcji Parku jest uiszczenie opłaty za wstęp, zgodnie z obowiązującym cennikiem, który dostępny jest w recepcji Parku oraz na stronie internetowej www.eurojumpleszno.pl.

b. Zakup biletu musi być dokonany na miejscu w recepcji Parku, pod warunkiem dostępności miejsc na wybraną godzinę. Rezerwację terminów wejścia innego rodzaju oraz innych zajęć z oferty Euro Jump niż wejście indywidualne, można dokonać poprzez kontakt z recepcją lub kontakt telefoniczny por nr telefonu 515 743 444.

c. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na komfort naszych Gości liczba gości mogących jednocześnie korzystać z urządzeń Parku jest ograniczona do 50 osób. W przypadku wyczerpania liczby dostępnych na daną godzinę biletów wstępu, nie jest możliwy zakup biletów na tę samą godzinę.

d. W kasie Parku bilety sprzedawane są na najbliższą dostępną godzinę wejścia.

e. Opłata za bilet wstępu w przypadku niewykorzystania go w terminie pierwotnym lub po zmianie terminu wizyty nie podlega zwrotowi. W celu zmiany terminu wizyty niezbędny jest kontakt z recepcją Parku.

f. Park nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu będące skutkiem siły wyższej i okoliczności od Parku niezależnych np. przerwy w dostawie prądu.

g. Zastrzegamy prawo do całkowitej rezerwacji Parku na specjalne wydarzenia.

h. Opłaty za wykupiony, a niewykorzystany bilet wstępu, jak również za niewykorzystany w pełni czas pobytu w Parku nie podlegają zwrotowi.

i. Bilety uprawniają do korzystania z atrakcji Parku w określonym czasie wykupionym przez Gościa. Każde wejście rozpoczyna się o pełnej godzinie od obowiązkowej odprawy bezpieczeństwa, dopiero po niej można korzystać z atrakcji Parku. Gość, który wykupił wstęp na większą ilość godzin następujących po sobie w danym dniu zobowiązany jest uczestniczyć w odprawie bezpieczeństwa jedynie raz, przed rozpoczęciem korzystania z atrakcji Parku.

j. Gość, który spóźni się na odprawę bezpieczeństwa musi zgłosić się do recepcji Parku. Pracownicy Parku przeprowadzą w takiej sytuacji indywidualną odprawę bezpieczeństwa, która jest warunkiem rozpoczęcia korzystania z atrakcji Parku. Odprawa taka może spowodować skrócenie czasu korzystania przez Gościa z atrakcji Parku, opłaty za niewykorzystany w pełni czas pobytu w Parku nie podlegają zwrotowi.

k. Po uiszczeniu opłaty za wstęp Gość otrzymuje jednorazową opaskę identyfikacyjną. Gość może korzystać z atrakcji Parku od momentu zakończenia odprawy bezpieczeństwa, koniec czasu korzystania z atrakcji Parku komunikowany jest wyraźną informacją podaną przez pracowników Parku z użyciem mikrofonu. Posiadanie opaski jest warunkiem korzystania z atrakcji Parku, dlatego Gość zobowiązany jest dbać o otrzymaną przy wejściu opaskę identyfikacyjną, aż do momentu opuszczenia terenu Parku.

l. Zakazuje się przekazywania lub udostępniania swojej opaski identyfikacyjnej innym osobom, jak i jej zdejmowania czy też naruszania jej zabezpieczeń, aż do momentu opuszczenia terenu Parku.

m. Zdjęcie opaski przez Gościa w trakcie korzystania z urządzeń Parku oznacza utratę ważności wykupionego przez niego biletu wstępu. Zakazuje się korzystania z urządzeń osobom bez opaski identyfikacyjnej.

n. Opiekunowie dzieci do lat 7, którzy zgodnie z regulaminem są zobowiązani do opieki nad dzieckiem na terenie Parku nie otrzymują opaski identyfikacyjnej.

o. Goście oraz uczestnicy zabaw zorganizowanych otrzymują pomarańczowe opaski identyfikacyjne.

a. Każdy Gość podejmuje samodzielnie decyzję o korzystaniu z atrakcji Parku uwzględniając swoje możliwości, umiejętności, kondycję i stan zdrowia oraz wynikające z tego tytułu ewentualne ograniczenia i zagrożenia, mając na uwadze ryzyko urazów i kontuzji. W przypadku osób niepełnoletnich decyzję taką powinni podejmować rodzice lub opiekunowie prawni.

b. Osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu oraz kobiety w ciąży, z uwagi na swoje bezpieczeństwo nie powinny korzystać z atrakcji Parku.

c. Korzystanie z trampolin zalecamy jedynie osobom, których waga nie przekracza 115 kilogramów.

d. Każda osoba niepełnoletnia może korzystać z atrakcji Parku jedynie po udzieleniu pisemnej zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoda może być udzielona jedynie na udostępnionym przez Park formularzu i musi być podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej. Formularze zgody dostępne są w recepcji Parku oraz do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.eurojumpleszno.pl.

e. Formularz zgody musi zostać wypełniony przy każdym odbiorze opaski identyfikacyjnej dla osoby niepełnoletniej, o ile formularz taki nie został wcześniej przypisany do konta Gościa przez pracownika recepcji.

f. Zgody niepełne lub nieczytelne lub niezawierające podpisu rodzica lub opiekuna prawnego są nieważne.

g. Atrakcje Parku przeznaczone są dla dzieci powyżej 3-ciego roku życia. Dzieci poniżej tego wieku, z uwagi na swoje bezpieczeństwo i zdrowie nie mogą korzystać z Parku.

h. Dzieci w wieku od 3-ciego do ukończenia 7-ego roku życia mogą korzystać z atrakcji Parku tylko i wyłącznie z ciągłą osobistą asystą rodzica lub opiekuna prawnego, którzy są obecni wraz z dzieckiem podczas ćwiczeń na trampolinach. W takim przypadku konieczny jest zakup biletu wstępu jedynie dla dziecka, bilet ten obejmuje także prawo wstępu dla jednego rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku przebywania na terenie Parku rodzica lub opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad większą ilością dzieci, nie wymaga się dodatkowych opiekunów, jednakże rodzic lub opiekun prawny pod którego pieczą dzieci pozostają jest zobowiązany do sprawowania ciągłego, samodzielnego nad nimi nadzoru.

i. Dzieci od ukończenia 8-ego roku życia aż do osiągnięcia pełnoletniości mogą korzystać z atrakcji Parku także pod nieobecność rodzica lub opiekuna prawnego, jednakże pod warunkiem udzielenia przez rodzica lub opiekuna prawnego uprzedniej pisemnej zgody.

j. Park i jego pracownicy nie świadczą jakiejkolwiek opieki nad osobami niepełnoletnimi przebywającymi na terenie Parku. Korzystanie przez osoby niepełnoletnie z atrakcji Parku odbywa się na ryzyko rodzica lub opiekuna prawnego i za jego zgodą.

k. Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru odpowiadają za szkody spowodowane przez swych niepełnoletnich podopiecznych.

a. Zabrania się korzystania z atrakcji Parku niezgodnie z ich przeznaczeniem.

b. Do wejścia na trampoliny Goście przygotowują się w szatniach, tam też, w przeznaczonych do tego szafkach, zobowiązani są zostawić odzież, obuwie i wszystkie przyniesione ze sobą rzeczy. Zabrania się pozostawiania w szafkach rzeczy cennych i wartościowych, w szczególności takich jak biżuteria i/lub gotówka. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w działaniu szafek pracownikom Parku.

c. Park nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione przez Gościa na terenie Parku.

d. Wejście na trampoliny dozwolone jest w ubraniu sportowym bez żadnych ostrych oraz luźnych elementów mogących sprawiać problemy lub stwarzać niebezpieczeństwo podczas skakania. Na trampolinę nie wolno wchodzić z biżuterią. Zabrania się skakania bez koszulki.

e. Przed wejściem na urządzenia Goście zobowiązani są opróżnić kieszenie. Na trampolinę nie wolno wnosić żadnych przedmiotów nie stanowiących wyposażenia Parku, w szczególności takich jak klucze, telefony, kamery, zapalniczki, piłki, jedzenie oraz napoje.

f. Każdy Gość zobowiązany jest do skakania w specjalnych Euro Jump skarpetkach z silikonową powierzchnią antypoślizgową, które należy nabyć w recepcji Parku. Zezwala się by każdy Gość mógł używać specjalnych skarpet z silikonową powierzchnią antypoślizgową innych producentów i/lub marek podczas pobytu w Parku. Para taka musi być okazana w recepcji i to pracownicy recepcji wyrażają zgodę na ich używanie stwierdzając uprzednio stan faktyczny skarpet jako dobry.

g. Zabronione jest wchodzenie na trampolinę z gumą do żucia lub jakąkolwiek inną substancją w ustach.

h. Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne Gościom noszącym okulary bądź soczewki kontaktowe.

a. Przed wejściem na trampolinę należy bezwzględnie wykonać rozgrzewkę stawów i pozostałych części ciała – zgodnie z zaleceniami personelu Parku. Należy poprawnie i z należytą starannością wysłuchać personelu Parku oraz bezwzględnie stosować się do ich wskazówek.

b. Sygnał gwizdka jest sygnałem do natychmiastowego i bezwzględnego zaprzestania aktywności na trampolinie.

c. Powierzchnia elastyczna, po której skaczemy jest nazwana batutem. Podczas podskoków na jednym batucie może znajdować się wyłącznie jedna osoba.

d. Zabrania się wskakiwania na batut zajęty przez innego Gościa.

e. Należy wybijać się w środku pola batuta zawsze z obu nóg i lądować na obie stopy. Nogi w kolanach powinny być ugięte i w lekkim rozkroku. Ręce powinny być wyciągnięte przed siebie dla zrównoważenia ciała.

f. Podczas nieudanego podskoku, którego skutkiem będzie niekontrolowane lądowanie na batut, należy w miarę możliwości starać się wylądować na plecach lub ułożyć ciało w kłębek chroniąc głowę rękami. Pozwala to uniknąć urazów barków, ramion, łokci, przedramion i rąk.

g. Zabrania się skakania oraz siedzenia na matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny.

h. Dozwolone jest przechodzenie do wybranego batuta, z zachowaniem należytej ostrożności, po matach zabezpieczających.

i. Zabrania się wskakiwania do gąbek z elementów niebędących batutami.

j. Zabrania się wskakiwania do gąbek na wyprostowane nogi. Zaleca się skok na tzw. 'bombę’ lub na pośladki.

k. Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin.

l. Zabrania się wskakiwania w siatki zabezpieczające i wieszania się na nich.

m. Zabrania się wykonywania ewolucji nad elementami zabezpieczającymi konstrukcję trampoliny.

n. Zabrania się wszelkich przepychanek i walk oraz przeszkadzania innym Gościom.

o. Zaleca się szczególną ostrożność osobom zamierzającym wykonać bardziej złożone ewolucje, aby nie wyrządzić krzywdy sobie lub innym Gościom.

p. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy trampolin, aby nie doszło do kolizji z innymi Gośćmi.

r. Zabrania się biegania po terenie Parku, a w szczególności biegania po schodach i matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny.

s. Park oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej ani finansowej za wypadki lub zdarzenia skutkujące kontuzją lub urazem wynikające z nienależytego użycia wyposażenia Parku, niestosowania się do poleceń personelu Parku i/lub nieodpowiedzialnego zachowania i niezachowania należytej ostrożności.

t. Nakazuje się natychmiastowe zgłoszenie personelowi Euro Jump każdego wypadku lub zdarzenia skutkującego kontuzją lub urazem, które miało miejsce w Parku. Każdy wypadek lub zdarzenie zostaje protokołowane i zarejestrowane oraz archiwizowane przez 3 lata od momentu zdarzenia.

a. Euro Jump Leszno informuje, iż cały teren Parku, z wyłączeniem szatni oraz łazienek, znajduje się pod nadzorem kamer telewizji przemysłowej. Obraz jest rejestrowany w trybie ciągłym dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, przy poszanowaniu dóbr osobistych i intymności Gości. Wejście na teren Parku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie obrazu z wizerunkiem Gościa.

b. Gość jest świadomy i akceptuje fakt, że w trakcie korzystania przez niego z atrakcji Parku może wykonywać filmy i fotografie przeznaczone wyłącznie do własnych celów, zaś obsługa Parku może wykonywać filmy i fotografie, które uwiecznią wizerunek gości Parku, który może zostać wykorzystany do celów reklamowych i marketingowych Euro Jump Leszno.

c. Nagrywanie filmów i robienie zdjęć przez Gości własnym sprzętem wymaga każdorazowego zgłoszenia i uzyskania uprzedniej zgody pracowników Parku.

Formularz zgody opiekuna